dijous, 14 de novembre de 2013

Fotos del Concurs de Sardanes a Balaguer

Algunes de les nenes de l'extraescolar de Sardanes van participar al concurs de Sardanes a Balaguer aquest cap de setmana.  Felicitats noies!!divendres, 25 d’octubre de 2013

Estatuts pendents de modificació

ESTATUTS

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l’Escola Mare de Déu de l’Horta, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AMPA Mare de Déu de l’Horta, està constituïda a la població d’ Ivars d’Urgell i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
L'associació no té ànim de lucre.
Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació dels socis en la gestió del centre.
c) Assistir els socis en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels socis en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació dels socis, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, culturals i fisicoesportives.
i) Promoure la cultura i la llengua catalana.

Article 3

El domicili de l'associació queda fixat a la Carretera de Barbens s/n d’ Ivars d’Urgell, i el seu àmbit d'activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis i sòcies

Article 4
Poden ser socis o sòcies de l'associació dos membres màxim, majors d’edat, de cada unitat familiar o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat.
L'admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d'un o més alumnes del centre.

Article 5
Són drets dels socis i sòcies:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació, atenent a les restriccions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
f) Rebre informació sobre el funcionament de l’AMPA.
Són deures dels socis i sòcies:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades en reunió de l’Assemblea General.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'entitat.

Article 6
Les persones associades poden ser donades de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president/a.
2. Pèrdua de la condició de pare o mare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l'entitat.
Capítol III. L'Assemblea General

Article 7

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions i separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, durant el sis primers mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic però no durant els mesos de juliol i agost ni en període de vacances escolars.
L’Assemblea General ordinària ha de tractar com a mínim l’aprovació de la memòria i estat de comptes del curs anterior i el projecte i pressupost del curs que s’inicia.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar deu dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades, o adreçat al correu electrònic que hi consti, o per SMS, o al tauler d’anuncis, o per comunicació on-line.
Les Assemblees Generals extraordinàries es podran convocar, amb caràcter d’urgència, en un període inferior a 10 dies d’antelació i mai menor de 24 hores.
3.  L’Assemblea General de socis es podrà reunir en un altre lloc diferent de la seu social de l’AMPA.
4. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
5. El secretari/ària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General s’aprovarà, si s’escau, l'acta de la sessió anterior. Tres dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació referent als temes a tractar a l’ordre del dia, ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social o en el web de l’AMPA.

Article 11
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats/ades presents o representats.
2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. La Junta Directiva pot quedar legalment constituïda amb els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a; quedant la resta de càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. Un terç del total dels membres de la Junta Directiva es renovarà cada any.
Les persones candidates a formar part de la Junta Directiva han de ser socis o sòcies. Aquest són els socis amb nens matriculats al centre, entre els cursos de P3 (cicle infantil) a 4t (2on cicle mitjà).
En Comissió extraordinària d’eleccions, constituïda per tal fi, i formada pels membres de la Junta i com a mínim 5 socis/sòcies voluntaris, es triaran els membres electes. Aquestes candidatures poden ser presentades voluntàriament i/o triades per sorteig fins a un total de 9.
Els membres de la Comissió extraordinària d’eleccions, constituiran la Taula electoral, assignaran els càrrecs (president/-a, secretari/-a, vocals i suplents), decidiran la data de les votacions i faran arribar a la resta de socis la convocatòria corresponent, com a mínim 5 dies abans de la mateixa, que constarà del dia i hora de les votacions, persones candidates i membres de Taula.
Les persones elegides entraran en funcions després d'haver acceptat el càrrec a la primera reunió de l’Assemblea General del curs.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 14

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 3 anys i no tornaran a ser reelegits, exceptuant que algun membre es presenti de manera voluntària.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada personalment a la propera reunió de Junta, mitjançant un escrit en el qual n'exposin els motius
b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membres de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
La Junta Directiva, comunicarà a l’Assemblea General el cessament del càrrec, per escrit utilitzant qualsevol dels mitjans indicats al punt 2 de l’article 10 dels presents estatuts. I es reserva el dret d’indicar al mateix, el seu acord o desacord amb aquest cessament.
Es comunicarà, també, qui ocupa provisionalment el càrrec vacant.

Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j)  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada al mes. La Junta queda exempta de reunir-se durant les vacances escolars.

2. Les reunions dels membres de la junta directiva no necessàriament han de ser presencials, es poden fer servir els mitjans telemàtics (videoconferència, xats, Internet...)
3. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita qualsevol altre membre de la Junta Directiva.

Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a.
Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 20
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24
Aquesta associació té patrimoni fundacional de 601€.

Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar; comença l’1 de setembre i es tancarà el 31 d’agost.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que dins l'àmbit territorial d'actuació de l'associació destini els seus esforços a temes infantils i/o educatius.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
..Ivars d’Urgell ... , ...21... d’...octubre... de 2013...

Cuadro de texto: J-DE10808A 


DILIGÈNCIA

Jo,…Roselyne Durand..., com a secretari/ària de l’associació…AMPA de l’Escola Mare de Déu de l’Horta…., faig constar que els presents estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General extraordinària de l’ AMPA Mare de Déu de l’Horta... celebrada el dia …21... d’...octubre... de 2012... a la localitat d’ ...Ivars d’Urgell...
I perquè així consti signo la present diligència , amb el vistiplau del/la president/a ...Shauna Bawn...

a...Ivars d’Urgell..., a…21... d’…octubre... de 2012...

Roselyne Durand                                                                                Shauna Bawn
Secretari/ària                                                                                       President/a
Signatura del/la Secretari/a                                                                  Signatura del/la President/a

dimarts, 15 d’octubre de 2013

Convocatoria Assamblea General

L’AMPA informa que degut a un error en els dies d’antel.lació en que havíem de convocar la reunió d’Assamblea Ordinària, i la impossibilitat d’assistència d’una part de la Junta, aquesta queda posposada al proper dilluns dia 21 d’octubre.

L’hora i l’ordre del dia segueixent essent els mateixos.

Disculpeu les molèsties ocasionades.

La Junta

dimecres, 18 de setembre de 2013

dijous, 12 de setembre de 2013

dissabte, 15 de juny de 2013

Fi de curs!!!

HA ARRIBAT EL GRAN DIA!

ENS VEIEM AQUESTA TARDA A LES 18H PER GAUDIR DE LES ACTUACIONS DELS NOSTRES NENS I DEL POSTERIOR SOPAR!

dimarts, 11 de juny de 2013

Sopar festa fi de curs

Us recordem que avui, dimarts dia 11, es l'últim dia per comprar els tiquets pel sopar de la festa fi de curs!!


dijous, 6 de juny de 2013

Festa local divendres dia 7

Us recordem que aquest divendres l'escola estarà tancada per festa local.

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!!!

dimarts, 4 de juny de 2013

Sopar fi de curs

Aquest any l'AMPA fa el fi de curs conjuntament amb l'escola i segur que serà una gran festa familiar!!!

Ja podeu comprar els tiquets pel sopar a Cal Eloi.

Casal d'estiu

Ja està tot preparat pel Casal d'estiu....serà molt divertit!!!
Si et falta el triptic no dubteu un enviar un mail a ampa-ivars@hotmail.com

dimarts, 7 de maig de 2013

Som noticia!

Moltes gràcies a tots els que van assistir a la festa d'inauguració del pati el diumenge.  Va ser tot un éxit!!!

Us deixem el link al reportage que ha sortit a Vilaweb.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4112171/20130506/plantada-dherbes-aromatiques-inaugura-pati-lescola-m-d-lhorta-divars-durgell.html

dissabte, 4 de maig de 2013

US ESPEREM DEMÀ, DIUMENGE DIA 5, A LA FESTA D'INAGURACIÓ DEL PATI!

SERÀ UN GRAN DIA, NO US HI FALTEU!

dimecres, 17 d’abril de 2013

Apunta l'1 de maig a l'agenda!


Representació de "La Sopa de Pedres"


Setmana de lluita contra les retallades


Cursa d'orientació


X CURSA D’ORIENTACIÓ MOLLERUSSA
Fase comarcal pla d’Urgell


PARC DE LA SERRA   Dissabte 20 de març de 2013

El Club d’Atletisme Esbufecs conjuntament amb el Consell Esportiu del Pla d’Urgell i la col·laboració de l’Ajuntament de Mollerussa , organitzen el proper dia 20 d’abril, a partir de les 11 del matí al parc de la Serra , la XI Cursa d’Orientació la qual  esdevindrà Fase Comarcal .

Les Curses d’Orientació són curses en plena natura, contra el rellotge, amb la finalitat de trobar unes fites marcades en un mapa.

Podem participar tots aquells nens i nenes de benjamí a cadets, que disposin de la llicència esportiva de l’any en curs 2012/2013 tramitada pels Consells Esportius.

L’organització disposa d’algunes brúixoles .

Heu de seguir l’ordre dels números de les fites i marcar amb la pinça que trobareu a la mateixa per tenir constància que l’heu trobat.

La Cursa no serà competitiva .

També podran participar pares, mares o qui s’acosti al parc.

Hi haurà esmorzar per tots els participants i un diploma .

La cursa s’ha de fer en silenci. Qualsevol ajut extern, canvi de targetes, embrutar, malmetre la natura, trepitjar conreus o tingueu un comportament poc esportiu, comportarà la desqualificació immediata.

A  l’arribar s’ha de lliurar la tarja de control  i la brúixola.

Heu de fer les inscripcions al Consell Esportiu del Pla d’Urgell fins dijous dia 18 d’abril a les 11h. ceplaurgell@gmail.com  , al Club d’Atletisme Esbufecs  maneltete@gmail.com.

 Donat que la majoria de vosaltres serà la primera vegada que hi participareu, donarem moltes facilitats i una petita explicació.

Esperem poder fer de les Curses d’Orientació un esport familiar i força divertit.

Us esperem.


Manel Porté

dimecres, 20 de març de 2013

Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna


CaixaForum Lleida
Del 18/12/2012 al 21/04/2013
Explora els complexos rituals relacionats amb la mort i l'altra vida a l'Egipte antic. Aquesta exposició excepcional presenta els tresors del Rijksmuseum Van Oudheven de Leiden (el Museu Nacional d'Antiguitats de Leiden, a Holanda), conegut arreu del món per les seves col·leccions d'egiptologia. 

L'Egipte antic ha intrigat i fascinat estudiosos i viatgers durant segles. La primera part de la mostra analitza els complexos rituals relacionats amb la mort i l'altra vida en aquesta antiga civilització. La idea de ”morir per tornar a néixer” exigia conservar el cos del difunt i, al llarg dels segles, els antics egipcis van anar perfeccionant l'art de la momificació. Aquest tema apassionant s'analitza i explica mitjançant objectes descoberts en tombes. De fet, són les mòmies les que ens ofereixen la possibilitat de descobrir com es vivia i es moria a l'Egipte antic. 

Les tecnologies modernes han permès que els científics i els arqueòlegs ampliïn els seus coneixements sobre les malalties, els hàbits alimentaris i les condicions de vida a l'Egipte antic. Tot i que les inscripcions dels sarcòfags han permès obtenir moltes dades, per aconseguir més informació calia, fins no fa gaire, desembolicar les mòmies, un procés invasiu i destructiu. Hi ha una part de la exposició que ens mostra com avui dia les radiografies o diferents tipus d'escaneigs permeten examinar les mòmies sense malmetre el cos. 

Aquesta mostra permetrà ampliar els coneixements dels seus visitants sobre la creença en la vida després de la mort a l'Egipte antic i sobre la tasca que duen a terme arqueòlegs i científics per desentrellar el passat. Les mòmies esdevenen aquí testimonis cabdals del passat i ens revelen tots els seus secrets.
Preu
Activitat gr
atuïta

dimarts, 19 de març de 2013

Informació sobre actitivtats familiars

Us fem arribar aquesta informació que hem rebut:


Benvolguts/des,

Us volem presentar una iniciativa adreçada a les famílies que ens ajudarà a organitzar-nos en el temps lliure i ens donarà “pistes educatives” de com treure el màxim profit de les activitats que fem.

Es diu Fem l’Indi (www.femlindi.com); un portal on-line de reserva d’activitats familiars, activitats contrastades i molt divertides que es poden reservar des de casa i a qualsevol hora del dia.

Per veure si les activitats us valen la pena, podeu donar un cop d’ull al web www.femlindi.com o fer-vos amics del Facebook a l’enllaç https://www.facebook.com/femlindi

I…. a fer l’indi! Sabeu que és molt sa, recomanat pels metges i no té efectes secundaris negatius?


Equip femlindi

dilluns, 18 de març de 2013

Recordatori de festiu

Us recordem que, per festa local, l'escola romandrà tancada demà, dimarts 19 de març.
Aprofitem per felicitar a tots els pares!

dimarts, 5 de març de 2013

Estades d'estiu - Albergs Socials de CatalunyaS'obre el període de preinscripcions per a més de 10.000 places d'estades d'infants i joves de 5 a 17 anys

El termini de preinscripcions per al programa d'activitats "L'estiu és teu!" s'obre el dia 26 de febrer a les 12 hores i finalitzarà a la mateixa hora el dimarts 19 de març. Les persones que vulguin participar-hi poden fer la preinscripció a través del web www.estiuesteu.cat, de la Xarxa nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat) i del telèfon d'atenció ciutadana 012. En el moment de formalitzar la preinscripció es donarà automàticament als participants un número concret, que serà el de referència per al sorteig públic de places davant notari que es realitzarà el 20 de març.
Totes les persones preinscrites a través del web podran consultar, modificar o anul·lar les seves dades en qualsevol moment abans del sorteig. Els resultats del sorteig es publicaran a Internet el 22 de març a partir de les 12 hores, i es comunicaran el mateix dia per correu electrònic a les famílies.

L'estiu és teu! 
El programa, que enguany arriba a la 19a edició, ofereix experiències de fins a dues setmanes a infants i joves de 5 a 17 anys a través de la Xanascat en diferents modalitats: música (29 estils i 27 instruments a triar), idiomes (anglès, francès o alemany), esportives (futbol, bàsquet o handbol), multiesportives (19 modalitats), combinat d'anglès i multiesportives, combinat d'anglès i astronomia, enginy, circ, teatre, veu, cinema, creatives, i natura. El nombre total de places que s'ofereixen és de 10.236, 1.825 més respecte a l'anterior edició, és a dir, un 22% més.
Pel que fa al cost de les estades, les famílies nombroses, monoparentals i les acollidores que obtinguin plaça per als seus fills i filles gaudiran d'una reducció del 10% en el preu de les estades. L'any passat es van beneficiar de les reduccions a famílies nombroses i monoparentals un total de 1.860 nois i noies, el 22% del total de participants.

Novetats de l'edició 2013 
Com a principal novetat, el programa introdueix dues disciplines d'estada: d'una banda, natura per a participants de 8 a 12 anys i, de l'altra, combinades d'anglès i astronomia per als de 8 a 16 anys.
Les estades de natura es faran del 8 al 14 de juliol a l'Alberg Món Natura Pirineus de Son-Alt Àneu (Pallars Sobirà). Els participants coneixeran un entorn natural i sociocultural de gran valor mitjançant activitats formatives i de lleure.
Les colònies que combinen l'aprenentatge de l'anglès i l'astronomia es faran del 24 al 29 de juny als albergs de Tremp i l'Espluga de Francolí. Els nois i noies coneixeran diferents aspectes de l'univers en llengua anglesa. Entre d'altres activitats, podran fer observacions nocturnes de les constel·lacions, construiran coets, utilitzaran telescopis 3D o elaboraran un mural astronòmic.
Pel que fa a les estades de música, s'ha afegit un nou estil: danses catalanes i d'arreu del món, amb la pràctica de diversos instruments. Aquesta activitat s'adreça a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys.