dilluns, 31 de desembre de 2012

LOTERIA DE NADAL

El número de la Lotería de Nadal de l'AMPA ha estat premiat amb 24€ per butlleta!!!

Podeu passar a cobrar la butlleta premiada per l'Administació de Lotería (Cal Salado) a partir d'avui, dia 31.

dissabte, 29 de desembre de 2012

                                      BONES FESTES!!!


dimecres, 12 de desembre de 2012

Teatre Xip-Xap


L’escola d’Educació Especial Plançó organitza, amb la col.laboració de la companyia  de teatre Xip- Xap i la Fundació Barclays 
   La representació de l'obra de titelles “La Cigala i la Formiga”.
   Dia:  El dissabte dia 15 de desembre de 2012.
   Hora: a les 17:00 h de la tarda
   Lloc: a l'escola les Dominiques , carrer Vallcalent nº 40.
   Preu:   4 €
   Venda d'entrades:  
- Bar Snoopy
- Al Oulet Cangur a Cappont
- A les botigues Toy Planet Calucho
- A l'escola Plançó (c/ Comtessa Elvira, núm 5)
 
La recaptació anirà destinada al projecte de la nova escola Plançó (escola específica per nens i nenes amb autisme de Lleida i Comarques).


dilluns, 10 de desembre de 2012

Xerrada el dia 10 de desembre

               

                   XERRADA INFORMATIVA
                          HÀBITS I HIGIENE
                  DELS NOSTRES NENS I NENES


                  PÒNENCIA REALITZADA PER UNA 
                  PSICOPEDAGOGA I LA TÈCNICA   
                  DE LA CREU ROJA


                  EL DIA 10 A LES 8 DEL VESPRE
                  A L'ESCOLA MARE DE DÉU DE  
                  L'HORTA D'IVARS D'URGELL
dimecres, 5 de desembre de 2012

La FAPAC rebutja la proposa de la reforma educativa del Ministre Wert


Comunicat de premsa

La FaPaC diu PROU a utilitzar l'educació per fer
política i crear confrontació
· La federació, que representa més de 2.000 AMPA de tot Catalunya, critica
que el projecte de llei del ministre Wert respon a un criteri purament
ideològic i de fanatisme.
Barcelona, 4 de desembre de 2012
La FaPaC vol mostrar la seva ferma indignació i rebuig davant del projecte de llei que el
ministre d'Educació Wert ha presentat. Aquest projecte relega la llengua catalana a un paper
testimonial dins del sistema educatiu de Catalunya, sense que aquest canvi respongui a cap
criteri pedagògic. És purament un tema d'ideologia, de fanatisme i que, contràriament als que
són els valors de l’educació, vol utilitzar aquesta per crear confrontació i dividir la societat.
Sembla com si el govern central davant el gran nombre de promeses no complertes -la darrera
de les quals és la no revalorització de les pensions- hagi decidit fer oblidar la dura realitat amb
una dosi d’anticatalanisme.
La FaPaC critica que aquesta nova llei es fa sense consens, amb molt poc diàleg i sobre una
base clarament ideològica que no té present els criteris científics necessaris per aconseguir un
sistema educatiu de qualitat.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb
Oficina de Premsa i Comunicació de la FaPaC
Tel. 93 435 76 86 - comunicacio@fapac.cat


dimarts, 4 de desembre de 2012

L'AMPA regala dos projectors a l'escola!


El dilluns l’AMPA va entregar a l’escola, amb molta il·lusió, dos nous projectors – un per Cicle Infantil i l’altre per Cicle Inicial.

L’equip directiu de l’escola vol comunicar el seu agraïment a totes les famílies sòcies i ens asseguren que els projectors seran de gran utilitat a l’escola!


dilluns, 3 de desembre de 2012

Informació sobre el Consell Escolar


QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE?

El consell escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar
en el govern del centre.
FUNCIONS
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres
acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions
corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del
director o directora.
i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions
als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el
desenvolupament.
k) Participar en els les anàlisi i les avaluacions del funcionament general
del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o
reglamentàries.
COMPOSICIÓ
El Consell Escolar està composat per:
1. El director o directora, que el presideix.
2. El cap o la cap d’estudis.
3. Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba
situat el centre.
4. Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre, que
han de ser un terç de la composició total
5. Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors,
elegits respectivament per ells i entre ells. També han de ser, com a
mínim, un terç de la composició total
6. Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit
per i entre aquest personal.
7. En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin
unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o
una representant del personal d’atenció educativa. La representació
d'aquest personal no té la consideració de representació del
professorat als efectes de determinar la composició del consell
escolar.
Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida
en les seves normes d'organització i funcionament.
> En els centres de nova creació, el director o directora ha d'ajustar la
composició del consell escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4.
En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el
que preveu l'apartat 3, les normes d'organització i funcionament han d'establir
El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar
però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell