dilluns, 26 de novembre de 2012

Guia ràpida sobre el consell escolar de centre i el procés electoral.

Guia ràpida Consells Escolars de Centre

El consell escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Les funcions del Consell Escolar de Centre son:
a)  Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b)  Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 d)  Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
e)  Aprovar la carta de compromís educatiu.
f)  Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g)  Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h)  Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
i)  Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j)  Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k)  Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
l)  Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m)  Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares.
Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.

Estan composats per:

a) El director o directora, que el presideix.
b)  El cap o la cap d’estudis.
c)  Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
d)  Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre, que han de ser un terç de la composició total
e)  Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells. També han de ser, com a mínim,  un terç de la composició total
f)  Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.