divendres, 17 de febrer de 2012

PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ


PER LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
EN EL SISTEMA
EDUCATIU CATALÀ
www.6ahoraperatothom.cat
El curs 2011-2012 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha suprimit
una hora diària de classe a pràcticament totes les escoles públiques, reduint així
en 175 hores l’educació per alumne i curs. Malgrat que el Govern insisteix que
l’educació és una prioritat, aquesta reducció significa una greu lesió del sistema
d’educació pública de Catalunya.
Aquesta sisena hora lectiva fruit del Pacte Nacional d’Educació, es va introduir el
2006 a l’educació pública i a diversos centres concertats i va suposar una notable
inversió en educació. Els cinc cursos (2006-2011) en què s’ha impartit han demostrat
que té un impacte molt rellevant en el rendiment acadèmic dels alumnes,
tal com es pot constatar a les proves d’avaluació de sisè i a les proves PISA. Fins i
tot, el mateix Departament d’Ensenyament així ho ha reconegut.
Aquesta hora, doncs, és especialment necessària perquè garanteix un millor
aprenentatge, permet que les direccions de les escoles introdueixin reforços en
aquelles matèries on els alumnes van més necessitats i facilita l’organització dels
horaris de les escoles. Alhora, igualar l’oferta educativa de tots els centres sufragats
amb fons públics significa una millora en l’equitat del sistema escolar català
(públics i concertats han de fer les mateixes hores escolars).
Així mateix, facilita la conciliació laboral i familiar; conciliació que ara, amb la crisi,
és més necessària que mai. Els horaris de la jornada de treball que tenim a Catalunya
i les actuals condicions laborals són incompatibles amb la supressió d’aquesta
hora, provocant greus perjudicis a les famílies. A més a més, amb la instauració de
la sisena hora es van contractar més de 3.000 nous mestres. Amb la desaparició
d’aquesta mesura molts d’aquests llocs s’han perdut i altres estan en perill.
Amb la supressió de la sisena hora tornem enrere i es consolida la doble xarxa
educativa: d’una banda, la majoria de centres públics amb només cinc hores i,
d’una altra, els concertats amb sis. Aquesta desigualtat aguditza el greu problema
de segregació escolar que té el nostre sistema educatiu, estigmatitza algunes
escoles i condemna molts alumnes al fracàs escolar.
Per tot això, la FaPaC presenta aquesta Iniciativa Legislativa Popular al Parlament
de Catalunya. Cal recuperar la sisena hora a totes les escoles públiques i, a
més, que aquesta sisena hora sigui gratuïta per a les famílies que porten els seus
fills i filles a les escoles concertades.
Per això diem: SISENA HORA PER A TOTHOM. PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ.
AVUI MÉS QUE MAI, davant d’aquesta crisi, cal invertir en un sistema educatiu
que garanteixi un APRENENTATGE DE QUALITAT per a tothom i un futur amb
IGUALTAT D’OPORTUNITATS per a tot l’alumnat.
1
SIGNIFICA UNA MILLORA EN
L’EQUITAT DEL SISTEMA
EDUCATIU CATALÀ
2
EN ELS CINC ANYS QUE S’HA
IMPARTIT HI HA HAGUT UNA
MILLORA DEL RENDIMENT
ACADÈMIC DELS ALUMNES
3
LA SEVA SUPRESSIÓ CONSOLIDA
UNA DOBLE XARXA EDUCATIVA I
AGUDITZA EL GREU PROBLEMA DE
LA SEGREGACIÓ ESCOLAR. HEM
TORNAT ENRERE
4
PERMET QUE ELS CENTRES
EDUCATIUS IMPLEMENTIN MESURES
PER MILLORAR L’APRENENTATGE
DELS ALUMNES
5
MILLORA LA INVERSIÓ PÚBLICA
EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ
Raons per a la “6a hora per a tothom”:
6
LA SEVA ELIMINACIÓ SUPOSA LA
PÈRDUA D’HORES DE CLASSE. UN
CURS SENCER EN TOTA LA PRIMÀRIA
7
SUPOSA UNA MILLOR CONCILIACIÓ
LABORAL I FAMILIAR
8
LA COHESIÓ SOCIAL I EL
DESENVOLUPAMENT DEL NOSTRE
PAÍS PODEN ESTAR EN PERILL
9
TOTA MILLORA I INVERSIÓ
EN EDUCACIÓ ÉS SINÒNIM DE
GARANTIA PER ASSOLIR
L’EXCEL.LÈNCIA COM A PAÍS
10
NECESSITEM UN SISTEMA EDUCATIU
COMPROMÈS AMB TOTS ELS
SECTORS DE POBLACIÓ ESCOLAR
11
LA LEC HA DE RECOLLIR COM
UN DRET ALLÒ QUE ES VA ACORDAR
EN EL PACTE NACIONAL PER
L’EDUCACIÓ DE L’ANY 2006
DEMANEM QUE ES TINGUI EN COMPTE LA VEU DELS PARES I MARES DELS
ALUMNES DEL NOSTRE PAÍS EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDUCACIÓ DEL FUTUR.